Breviarul

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Doamne,-n ceruri nu atârnă candelabre de cristale;
E destulă strălucirea şi lumina feţei tale.
Totul vine de la tine; cu puterea-ţi creatoare,
Ai zidit întreaga lume şi-ai aprins lumina-n soare.
 
S-au stins stelele de ceară de pe bolta sângerândă,
Aurora prevesteşte marea soarelui izbândă.
Întru lacrimi de durere ni se naşte ziua nouă,
Ele cad şi-aştern pământul cu un strat curat de rouă.
 
S-a eliberat văzduhul de-ale nopţii bezne sumbre,
Soarele i-a smuls veşmântul cel ţesut din triste umbre.
Astrul zilei din tărie lui Cristos i-a dat un nume,
Căci Cristos a pus pe fugă întunericul din lume.
 
Tu, lumină a luminii, zi a zilelor, tu, care,
Existând din veşnicie, nu cunoşti vreo înserare,
Dumnezeu atotputernic, lumea o zideşti şi iară
În neantu-i dinainte, dacă vrei, o faci să piară.
 
Doamne, Unule-născutul, ce-ai luat asupra-ţi lutul,
De cinstire şi mărire îţi aducem azi tributul.
Slavă Tată, ce-n tărie, în vecie nu te clatini,
Slavă Duhule, ţi-aducem după legi şi după datini. Amin.

PSALMODIA
 
Ant. 1 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.
 
Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule

 
Reînnoiţi-vă duhul şi mintea şi îmbrăcaţi-vă în omul  cel nou (Ef 4,23-24).
 
Ai milă de mine, Dumnezeule,
        după marea ta bunătate, *
    și, după mulţimea îndurărilor tale,
        șterge fărădelegea mea.
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
    și curăţă-mă de păcatul meu.
 
Căci recunosc fărădelegea mea *
    și păcatul meu stă pururi înaintea mea.
 
Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
    și ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
    și nepărtinitor în judecăţile tale.
 
Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
    și în păcat m-a zămislit mama mea.
Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
    fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.
 
Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
    și oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
 
Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
    și şterge toate nelegiuirile mele.
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
    și un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.
 
Nu mă alunga de la faţa ta *
    și duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
    și întăreşte-mă cu duh binevoitor.
 
Atunci voi învăţa pe cei fără de lege căile tale *
    și cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
Mântuieşte-mă, Dumnezeule,
        Dumnezeul mântuirii mele, †
    de vinovăţia sângelui vărsat, *
    și limba mea va preamări dreptatea ta.
 
Doamne, deschide-mi buzele *
    și gura mea va vesti lauda ta.
Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
    și, chiar dacă ţi-aş aduce, *
    arderile de tot nu te-ar mulţumi.
Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
    inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.
 
În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
    și reclădeşte zidurile Ierusalimului.
Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare,
        arderile de tot şi ofrandele; *
    atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.
 
Ant. 2 Bucură-te, Ierusalime, căci prin tine toţi se vor aduna la Domnul.
 
Cântarea   Tob 13,8-11.13-14ab.15-16ab
Aducere de mulţumire pentru eliberarea poporului

 
Mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul… strălucind de slava lui Dumnezeu (Ap 21,10-11).
 
Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi cei aleşi, †
    și cu toţii lăudaţi măreţia lui! *
    Trăiţi zile de bucurie
        și preamăriţi-l pe Domnul!
 
Ierusalime, cetate sfântă, *
    Domnul te pedepseşte pentru faptele mâinilor tale.
 
Peamăreşte pe Domnul prin fapte bune *
    și binecuvântează pe regele veacurilor,
ca din nou să fie înălţat cu bucurie *
    cortul lui în mijlocul tău,
și el să-i mângâie în tine pe toţi cei duşi în robie *
    și să-i iubească în tine pe toţi sărmanii
        în toţi vecii vecilor.
 
Lumină vie va străluci *
    până la toate marginile pământului;
popoare multe vor veni la tine din depărtare
        și de la capătul lumii, †
    pentru numele tău sfânt, *
    purtând în mâini daruri pentru regele cerului.
Generaţie după generaţie îşi va găsi în tine bucuria *
    și numele cetăţii alese va dăinui în vecii vecilor.
 
Bucură-te, aşadar, şi te veseleşte *
    pentru fiii celor drepţi,
căci toţi se vor aduna *
    și-l vor binecuvânta pe Domnul cel veşnic.
 
Fericiţi cei care te iubesc *
    și fericiţi cei care se vor bucura în pacea ta.
 
Suflete al meu, binecuvântează-l pe Domnul,
        regele cel mare, *
    căci în cetatea Ierusalimului va fi zidită casa lui
        pentru toate veacurile.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Bucură-te, Ierusalime, căci prin tine toţi se vor aduna la Domnul.
 
Ant. 3 Laudă, Sionule, pe Dumnezeul tău, care trimite cuvântul său pe pământ.
 
Psalmul 147 (147 B)
Reconstruirea Ierusalimului

 
Vino să-ţi arăt mireasa Mielului! (Cf. Ap 21,9).
 
Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
    preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
 
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
    el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
El dă pace ţinutului tău *
    și te satură cu cel mai bun grâu.
El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
    cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
El face să cadă zăpada ca lâna *
    și presară chiciura ca cenuşa.
 
Azvârle grindina ca firimiturile, *
    și gerul lui cine-l poate răbda?
Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
    stârneşte vântul şi vor curge apele.
El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
    lui Israel, legile şi poruncile sale.
El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
    și nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Laudă, Sionule, pe Dumnezeul tău, care trimite cuvântul său pe pământ.

LECTURA SCURTĂ   Gal 2,19b-20
 
Am fost răstignit împreună cu Cristos. Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pentru mine.
 
RESPONSORIUL SCURT
 
R. Voi striga către Domnul cel preaînalt, * care mi-a făcut bine. Voi striga.
V. El va trimite din cer şi mă va elibera, * care mi-a făcut bine. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. Voi striga.
 
    Ant. la Benedictus: Prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru ne-a vizitat Cel care Răsare din înălţime.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - BENEDICTUS LC 1,68-79

    Despre Mesia și Înaintemergătorul său

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
    pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
    în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
    care au fost în vechime,
să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
    şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
 
Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
    şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
    că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
    să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
    în toate zilele vieţii noastre.
 
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
    căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
    întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
    cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii*
    şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
 
Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru ne-a vizitat Cel care Răsare din înălţime.
 
RUGĂCIUNEA UNIVARSALĂ
 
Plini de încredere în Dumnezeu, care se îngrijeşte de toţi cei pe care i-a creat şi i-a răscumpărat prin Fiul său, să-i înălţăm rugăciunea noastră:

Doamne, desăvârşeşte ceea ce ai lucrat în noi!

Dumnezeul îndurării, călăuzeşte paşii noştri în sfinţenia inimii,
- ca să cugetăm mereu cele ce sunt adevărate, drepte şi vrednice de iubire.
Nu ne părăsi în veci, pentru numele tău,
- şi nu uita, Doamne, de legământul încheiat cu părinţii noştri.
Cu sufletul căit şi cu duh de umilinţă să fim primiţi de tine, Doamne,
- căci nu vor fi făcuţi de ruşine cei ce se încred în tine!
Tu, care ne-ai făcut părtaşi la misiunea profetică a lui Cristos,
- dă-ne harul să vestim faptele tale minunate.
 
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.
 
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
 
Te rugăm, Doamne, să reverşi belşugul harului tău asupra celor care te imploră, pentru ca, împlinindu-ţi poruncile prin puterea ta, să aibă parte de mângâiere în viaţa de acum şi să dobândească bucuriile vieţii veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.
 
Domnul să ne binecuvânteze, să ne apere de orice rău, şi să ne ducă la viaţa cea veşnică. Amin.

- Meniu -