Breviarul

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.

IMNUL

    Acesta-i martirul ce-n propriul sânge,
    Murind cu curaj, pe dușmani îi înfrânge.
    El luptă în viață și ținta e una:
    Cristos de la care primește cununa.

    Erou al credinței, puternica-ți rugă
    Păcatele grele în noi le distrugă,
    Și fă ca voința la rău să reziste;
    Curaj ne inspiră în clipele triste.

    Ești liber la moarte; nu-i moartea dezastru,
    Căci sufletu-ți zboară spre cerul albastru.
    Din lanțul păcatelor noastre ne scoate,
    Ca liberi să fim sufletește în toate.

    Durerile crunte spre cer ți-au fost punte;
    Mărire Treimii ce ție pe frunte,
    Odată ajuns întru slava supremă,
    Precum se cuvine, ți-a pus diademă. Amin.

PSALMODIA
 
Ant. 1 De dimineaţă te rog, Doamne, ascultă glasul meu.
 
Psalmul 5,2-10.12-13
Rugăciune de dimineaţă pentru a cere ajutor

 
Cei care l-au primit se vor bucura în veci de cuvântul care locuieşte în ei.
 
Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! *
    Ascultă-mi suspinele!
Ia aminte la strigătele mele, †
    regele meu şi Dumnezeul meu! *
    pentru că mă rog către tine, Doamne!
 
Dimineaţa vei auzi glasul meu; *
    de dimineaţă voi sta înaintea ta şi voi aştepta,
căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul, †
    cel nelegiuit nu-şi află adăpost în preajma ta; *
    cei mândri nu pot sta înaintea ochilor tăi.
 
Tu îi urăşti pe toţi cei care săvârşesc fărădelegea †
    și îi nimiceşti pe cei mincinoşi. *
    Domnul îl dispreţuieşte pe cel care varsă sânge
        şi pe cel care înşeală.
Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, †
    voi intra în casa ta *
    și te voi adora cu teamă
        în templul tău cel sfânt.
 
Doamne, povăţuieşte-mă în dreptatea ta,
        înaintea duşmanilor mei! *
    Netezeşte calea ta înaintea mea.
Pentru că nu este adevăr în gura lor, *
    inima lor nu este decât o capcană;
mormânt deschis este gâtul lor, *
    iar limbile lor sunt înşelătoare.
 
Să se bucure toţi cei care se încred în tine *
    și în veci să tresalte.
Căci tu îi ocroteşti *
    și toţi cei care iubesc numele tău
        se vor bucura în tine.
Tu îl binecuvântezi pe cel drept, Doamne, *
    ca un scut îl încoronezi cu bunăvoinţa ta.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. De dimineaţă te rog, Doamne, ascultă glasul meu.
 
Ant. 2 Doamne, Dumnezeul nostru, lăudăm numele tău preaslăvit.
 
Cântarea          1Cr 29,10b-13
Numai lui Dumnezeu cinste şi slavă

 
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos! (Ef 1,3).
 
Doamne, Dumnezeul lui Israel, părintele nostru, *
    tu eşti binecuvântat din veac în veac.
Ale tale, Doamne, sunt mărirea şi puterea, †
    gloria, strălucirea şi maiestatea; *
    tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine.
A ta este, Doamne, împărăţia, *
    căci tu te înalţi, ca un stăpân, mai presus de toate.
Bogăţia şi cinstea vin de la tine, *
    Tu eşti atotstăpânitor.
 
În mâna ta este puterea şi tăria, *
    Cu mâna ta pe toate poţi să le măreşti şi să le întăreşti.
Iar acum, Dumnezeul nostru, te mărturisim *
    Şi lăudăm numele tău preaslăvit.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.
 
    Ant. Doamne, Dumnezeul nostru, lăudăm numele tău preaslăvit.
 
    Ant. 3 Adoraţi-l pe Domnul în templul său cel sfânt.
 
Psalmul 28 (29)
Laudă Cuvântului lui Dumnezeu

 
Un glas din ceruri a zis: „Acesta este Fiul meu preaiubit!” (Mt 3,17).
 
Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, *
    aduceţi Domnului preamărire şi putere,
aduceţi Domnului gloria numelui său. *
    Adoraţi-l pe Domnul în strălucirea sfinţeniei sale.
 
Glasul Domnului este peste ape, †
    Dumnezeul slavei tună; *
    Domnul este peste apele întinse.
Glasul Domnului este puternic, *
    glasul Domnului e plin de măreţie.
 
Glasul Domnului despică cedrii, *
    Domnul zdrobeşte cedrii Libanului
și face să salte Libanul ca un viţel *
    iar Sirionul ca un pui de zimbru.
 
Glasul Domnului varsă limbi de foc, †
    glasul Domnului cutremură pustiul *
    și va cutremura Domnul pustiul Cadeş.
Glasul Domnului face cerboaicele să nască, †
    despoaie pădurile *
    și în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava.
 
Domnul stăpâneşte peste potop, *
    Domnul stăpâneşte în veci ca rege.
Domnul va da tărie poporului său, *
    Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.
 
    Ant. Adoraţi-l pe Domnul în templul său cel sfânt.

LECTURA SCURTĂ  1 In 5,3-5

Aceasta este iubirea lui Dumnezeu; să ţinem poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră. Însă cine este învingătorul lumii, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

RESPONSORIUL SCURT

R. Bucurie veşnică asupra lor. * Aleluia, aleluia! Bucurie.
V. Fericire şi tresăltare de bucurie vor dobândi. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Bucurie.

    Ant. la Benedictus: Ori de câte ori aducem jertfă, îl lăudăm pe Creatorul a toate, prin Fiul său, Isus Cristos, și prin Duhul Sfânt, aleluia!

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - BENEDICTUS LC 1,68-79

    Despre Mesia și Înaintemergătorul său

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
    pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
    în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
    care au fost în vechime,
să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
    şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
 
Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
    şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
    că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
    să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
    în toate zilele vieţii noastre.
 
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
    căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
    întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
    cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii*
    şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
 
Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Ori de câte ori aducem jertfă, îl lăudăm pe Creatorul a toate, prin Fiul său, Isus Cristos, și prin Duhul Sfânt, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ

Fraţilor, împreună cu martirii care şi-au dat viaţa pentru cuvântul lui Dumnezeu, să-l sărbătorim pe Mântuitorul nostru, martorul credincios al Tatălui:

Doamne, ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău!

Prin martirii tăi, care au îmbrăţişat de bunăvoie moartea ca mărturie pentru credinţă,
– dă-ne, Doamne, adevărata libertate a spiritului.
Prin martirii tăi, care şi-au mărturisit credinţa până la sânge,
– dă-ne, Doamne, puritate şi statornicie în credinţă.
Prin martirii tăi, care au mers pe urmele tale purtând crucea,
– dă-ne, Doamne, harul să suportăm cu tărie greutăţile vieţii.
Prin martirii tăi, care şi-au spălat veşmintele în sângele Mielului,
– dă-ne, Doamne, harul să învingem toate ispitele trupului şi ale lumii.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Rugăciunea de încheiere

    Te rugăm, Doamne, ca sfântul martir Bonifaciu să fie mereu pentru noi un mijlocitor puternic la tine, ca să păstrăm cu tărie și să mărturisim prin faptele noastre cre­dința pe care el a predicat-o prin cuvânt și a pecet­luit-o cu sângele său. Prin Domnul

Domnul să ne binecuvânteze, să ne apere de orice rău, şi să ne ducă la viaţa cea veşnică. Amin.

- Meniu -