Breviarul

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL
 
Sfinți și îngeri laolaltă, în lăcașurile-nalte,
În cântări de veselie și în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veșmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruință peste țări și mări răsună,
La toți morții din morminte el anunță vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înșeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcașul morții Domnul vieții îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare și puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanțul morții să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăție și-un popor dintre popoare!

Către Domnul și-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viața noastră răul și păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ți urmăm învățătura totdeauna, orișiunde.

Tu primește-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ți aducem azi cu toții pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA
 
Ant. 1 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, aleluia!
 
Psalmul 56 (57)
Rugăciune de dimineaţă la vreme de mâhnire

 
Acest psalm cântă patima Domnului (Sf. Augustin).
 
Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, *
    pentru că la tine îşi află refugiul sufletul meu;
și la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare *
    până va trece primejdia.
Strig către Dumnezeul cel preaînalt, *
    către Dumnezeul care îmi face binele:
 
va trimite din ceruri şi mă va elibera, †
    îi va face de ruşine pe cei care mă prigonesc, *
    va trimite Dumnezeu îndurarea şi adevărul său.
Sufletul meu e culcat în mijlocul puilor de leu *
    care-i sfâşie pe fiii oamenilor;
dinţii lor sunt suliţe şi săgeţi, *
    iar limbile lor, săbii ascuţite.
 
Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
    peste tot pământul este slava ta!
 
Au întins cursă paşilor mei *
    și au încovoiat sufletul meu.
Au săpat în faţa mea o groapă, *
    dar ei înşişi au căzut în ea.
 
Inima mea este liniştită, Dumnezeule, †
    liniştită este inima mea. *
    Ție îţi voi înălţa imnuri şi ţie îţi voi cânta.
Trezeşte-te, gloria mea! †
    Treziţi-vă, harpă şi alăută; *
    vreau să trezesc aurora.
Te voi lăuda printre popoare, Doamne, *
    îţi voi cânta imnuri printre neamuri.
Pentru că îndurarea ta este mare, până la ceruri, *
    și fidelitatea ta, până la nori.
 
Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
    peste tot pământul este slava ta!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, aleluia!
 
Ant. 2 Domnul a răscumpărat poporul său, aleluia!
 
Cântarea     Ier 31,10-14
Bucuria poporului eliberat

 
Isus trebuia să moară… pentru a-i aduna laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu (In 11,51-52).
 
Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, *
    vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna *
    şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma”.
 
Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, *
    l-a eliberat din mâna celui mai puternic.
Ei vor veni şi îl vor lăuda pe Muntele Sionului *
    și se vor aduna din toate părţile
        spre bunătăţile Domnului,
Spre grâu, spre vin şi untdelemn, *
    spre miei şi spre viţei,
și vor fi sufletele lor ca o grădină bine udată, *
    și nu vor mai duce lipsă de nimic.
 
Atunci fecioara se va prinde cu veselie în horă, *
    se vor bucura tinerii şi bătrânii împreună.
„Voi schimba jalea lor în bucurie, *
    îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor.
Voi îmbăta sufletele preoţilor de belşug *
    și poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele”.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Domnul a răscumpărat poporul său, aleluia!
 
Ant. 3 Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veci, aleluia!
 
Psalmul 47 (48)
Aducere de mulţumire pentru mântuirea poporului

 
M-a răpit în duh pe un munte înalt… şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul (Ap 21,10).
 
Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda *
    în cetatea Dumnezeului nostru.
Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime, *
    bucuria întregului pământ.
Muntele Sion, în partea de miazănoapte, *
    este cetatea marelui rege.
Dumnezeu, în palatele sale, *
    este cunoscut ca un loc de refugiu.
 
Căci iată, regii s-au aliat, *
    au înaintat împreună;
dar abia au văzut şi au rămas înmărmuriţi, *
    cuprinşi de groază, au luat-o la fugă.
I-a apucat tremuratul acolo, *
    dureri ca ale celei ce naşte.
A fost ca vântul de la răsărit, *
    care sfărâmă corăbiile din Tarşiş.
 
Tot ce auzisem, aşa am văzut
        în cetatea Domnului oştirilor, †
    în cetatea Dumnezeului nostru; *
    Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna.
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, *
    în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule, †
    slava ta se întinde până la marginile pământului; *
    dreapta ta este plină de dreptate.
Să se veselească Muntele Sionului †
    și să tresalte de bucurie fiicele lui Iuda *
    pentru judecăţile tale!
 
Cutreieraţi Sionul, mergeţi împrejurul lui, *
    număraţi turnurile sale;
admiraţi zidurile sale, †
    cercetaţi-i palatele, *
    ca să povestiţi generaţiilor viitoare:
pentru că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru †
    în veci şi în vecii vecilor, *
    el ne va călăuzi până dincolo de moarte.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veci, aleluia!

LECTURA SCURTĂ   Rom 8,10-11

    Dacă Cristos este în voi, deși trupul este supus morții din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare prin Duhul lui, care locuiește în voi.
 
RESPONSORIUL SCURT
 
    R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
    V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, ale­luia! Slavă Tatălui. Domnul.
 
    Ant. la Benedictus: Dacă păziți poruncile mele veți rămâne în iubirea mea, aleluia!

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - BENEDICTUS LC 1,68-79

    Despre Mesia și Înaintemergătorul său

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
    pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
    în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
    care au fost în vechime,
să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
    şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
 
Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
    şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
    că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
    să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
    în toate zilele vieţii noastre.
 
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
    căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
    întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
    cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii*
    şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
 
Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Dacă păziți poruncile mele veți rămâne în iubirea mea, aleluia!
 
RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
 
Să ne închinăm lui Cristos, care, înviind, este pururi prezent în Biserica sa, și să-l invocăm:

    Rămâi cu noi, Doamne!

Doamne Isuse, triumfător asupra păcatului și a morții,
–    fii în mijlocul nostru, tu, care trăiești în vecii vecilor!
Vino la noi cu puterea ta nebiruită
–    și arată inimilor noastre bunătatea lui Dumnezeu!
Ajută omenirea măcinată de dezbinare,
–    tu, care singur ai puterea de a reînnoi și a împăca sufletele!
Întărește credința noastră în biruința ta finală
–    și înviorează-ne cu speranța venirii tale!
 
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.
 
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
 
Harul tău, Dumnezeule, din păcătoși ne face drepți și din nenorociți ne face fericiți; ocrotește ceea ce ai săvârșit, ocrotește darurile tale, pentru ca toți aceia pe care i-ai îndreptățit prin credință să nu fie lipsiți de puterea statorniciei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.
 
Domnul să ne binecuvânteze, să ne apere de orice rău, şi să ne ducă la viaţa cea veşnică. Amin.
 

- Meniu -