Breviarul

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.

IMNUL

Se aude-n ceruri astăzi o-ntrebare: Cine-i oare
Fericitul sfânt ce-ntrece pe toți ceilalți în splendoare?
E Francisc, smeritul frate, purtătorul de stigmate,
Dăruitul cu favoruri și cu haruri minunate.

El, urmând înțelepciunea cea de lume ne-nțeleasă,
Logodindu-se, alege sărăcia ca mireasă.
Rânduindu-i Răstignitul toate rănile să-i poarte,
Pe Cristos în suferință îl urmează pân-la moarte.

Viața-și duce ca pe cruce. Totodată, bunul frate
De-o dorință arzătoare zi și noapte consumat e:
Ar dori martir să moară, la torturi să se supună;
De aceea-n cer primește a martirilor cunună.

Nu-i lipsește-n cer nici slava ce-ncunună confesorii;
Renunțând la vraja lumii și-a plăcerii iluzorii,
A făcut să strălucească pe pământ câteva raze
Din lumina ce-o primea el în vedenii și extaze.

Îndrăgește curăția; ne-ntinate și curate
Îi sunt faptele și viața, de aceea, castul frate
E o floare-ncântătoare, cu mireasmă-mbătătoare
În grădina-n care cântă coruri sfinte de fecioare.

Tatăl, Fiul, de asemeni, Duhul Sfânt, cel care este
Foc nestins, a sa lumină permanent reverse-o peste
Cei ce-așteaptă îndurare pentru rănile pe care
Sărăcuțul din Assisi le-a purtat cu resemnare. Amin.

Sau:

    In cælésti collégio
    Francíscus fulget glória,
    Insígni privilégio
    Christi portans insígnia.

    Hic cœtus apostólici
    Est factus consors páuperis,
    Crucem in se domínici
    Signum repórtans fœderis.

    Hic martyr desidério
    Crucem post Iesum báiulat,
    Quem mártyrum consórtio
    Christus in cælis cópulat.

    Crucem per abstinéntiam
    Francíscus ferens iúgiter,
    Iam confessórum glóriam
    Adéptus est felíciter.

    Candens decóre níveo,
    Passum hic sequens Dóminum,
    Nunc castitátis præmio
    Gaudet in choro vírginum.

    Pater, Natus cum Flámine
    Nos per Francísci vúlnera
    Lustrent divíno lúmine,
    Ætérna dantes múnera. Amen.

Sau alt imn sau cântare adaptată, aprobată de autoritatea bisericească.

PSALMODIA
 
Ant. 1
Ai binecuvântat, Doamne, pământul tău; ai iertat nelegiuirea poporului tău.
 
Psalmul 84 (85)
Aproape este mântuirea noastră

Când a coborât Mântuitorul pe pământ, Dumnezeu a binecuvântat pământul său (Origene).
 
Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, *
    i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacób.
Ai iertat nelegiuirea poporului tău, *
    i-ai acoperit toate păcatele;
ţi-ai potolit toată furia *
    şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă.
 
Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, *
    Şi îndepărtează indignarea ta de la noi!
Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi, *
    Vei ţine mânie din generaţie în generaţie?
Nu te vei întorce oare să ne dai viaţă, *
    pentru ca poporul tău să se bucure în tine?
Arată-ne, Doamne, îndurarea ta *
    Și dă-ne mântuirea ta.
 
Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: †
    El vorbește de pace poporului său şi credincioșilor săi *
    Şi celor care se întorc la el cu [toată] încrederea.
Mântuirea este aproape de cei care se tem de el *
    Şi gloria lui va locui pe pământul nostru.
Îndurarea şi adevărul se vor întâlni, *
    Dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
Adevărul va răsări din pământ *
    Şi dreptatea va coborî din ceruri.
 
Domnul îşi va revărsa bunătatea *
    Şi pământul îşi va aduce roadele sale.
Dreptatea va merge înaintea lui *
    Şi-i va călăuzi paşii pe cale.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Ai binecuvântat, Doamne, pământul tău; ai iertat nelegiuirea poporului tău.
 
Ant. 2 Sufletul meu te doreşte noaptea; din zori te caută duhul meu.
 
Cântarea    Is 26,1-4.7-9.12
Imn după o biruinţă asupra duşmanului

Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii (Ap 21,14).
 
Avem o cetate puternică; *
    El a pus mântuirea ca zid şi întăritură.
Deschideţi porţile ca să intre neamul cel drept, *
    Care se păstrează fidel!
 
Planul este stabil; *
   Tu vei asigura pacea pentru că şi-a pus încrederea în tine.
Încredeți-vă în Domnul pe vecie, *
    Căci Domnul este o Stâncă veşnică.
 
Cărarea celui drept este dreaptă; *
    Tu, Cel Drept, nivelezi calea celui drept.
Da, pe calea judecăţilor tale ne-am pus speranța în tine. *
    Dorința sufletului este numele tău și amintirea ta.
Sufletul meu te doreşte noaptea, *
    Şi duhul meu te caută înlăuntrul meu.
Căci atunci când judecăţile tale sunt [împlinite] pe pământ, *

Locuitorii lumii învaţă dreptatea.

 
Doamne, tu vei stabili pentru noi pacea,*
    Căci chiar toate lucrările noastre tu le-ai făcut să fie pentru noi.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Sufletul meu te doreşte noaptea; din zori te caută duhul meu.
 
Ant. 3 Doamne, îndreaptă-ţi spre noi faţa senină.
 
Psalmul 66 (67)
Toate neamurile să-l laude pe Domnul

Cunoscut să vă fie că această mântuire a lui Dumnezeu a fost trimisă păgânilor (Fap 28,28).
 
Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze; *
    Să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
Ca să fie cunoscută pe pământ calea ta *
    Şi mântuirea ta, la toate popoarele!
 
Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
    Să te laude toate popoarele!
Să se veselească și să strige de bucurie neamurile, †
    Pentru că judeci popoarele cu dreptate *
    Şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului!
 
Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
    Toate popoarele să te laude!
Pământul şi-a dat roadele sale; *
    Să ne binecuvânteze Dumnezeu, Dumnezeul nostru,
Să ne binecuvânteze Dumnezeu *
    Şi să se teamă de el toate marginile pământului.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Doamne, îndreaptă-ţi spre noi faţa senină.

LECTURA SCURTĂ Rom 12,1-2

Vă îndemn deci fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să discerneți care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.

RESPONSORIUL SCURT

R. Legea lui Dumnezeu * este în inima lui. Legea.
V. Şi paşii lui nu vor şovăi. * Este în inima lui. Slavă Tatălui. Legea.

Ant. la Benedictus: Francisc cel sărac și smerit a intrat bogat în ceruri, în cântul de slavă al îngerilor.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - BENEDICTUS LC 1,68-79

    Despre Mesia și Înaintemergătorul său

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israél, *
    pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
    în casa lui Davíd, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi * 
    care au fost în vechime, 
să ne mântuiască de dușmanii noştri * 
    şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc. 
 
Astfel a arătat îndurare faţă de părinţii noştri * 

    şi-şi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abrahám, părintele nostru, *
    că ne va dărui [harul] 
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
    să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
    în toate zilele [vieţii] noastre.
 
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
    căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său ştiinţa mântuirii *
    întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
    cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
ca să-i lumineze pe cei ce se află în întuneric şi în umbra morţii*
    şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
 
Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Francisc cel sărac și smerit a intrat bogat în ceruri, în cântul de slavă al îngerilor.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ

Fraţilor, să-l preamărim pe Cristos Domnul, sfântul tuturor sfinţilor, rugându-l să ne dea harul să-i slujim în sfinţenie şi dreptate în toate zilele vieţii noastre:

Tu singur eşti sfânt, Doamne!

Tu ai voit să fii ispitit pentru a fi asemenea nouă în toate, afară de păcat:
– miluieşte-ne, Doamne Isuse.
Tu ne-ai chemat pe toţi la iubire desăvârşită:
– sfinţeşte-ne, Doamne Isuse.
Tu ne-ai poruncit să fim sarea pământului şi lumina lumii:
– luminează-ne, Doamne Isuse.
Tu ai venit pentru a sluji, nu pentru a fi slujit:
– dă-ne harul să-ţi slujim cu umilinţă ţie şi fraţilor noştri, Doamne Isuse.
Tu eşti strălucirea gloriei Tatălui şi chipul fiinţei sale:
– dă-ne harul să privim în glorie faţa ta, Doamne Isuse.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Rugăciunea de încheiere

    Dumnezeule, care i-ai dat sfântului Francisc să devină asemenea chipului lui Cristos prin sărăcie și umilință, dă-ne, te rugăm, ca, umblând pe cărările lui, să-l putem urma pe Fiul tău și să ne unim cu tine într-o iubire plină de bucurie. Prin Domnul.

Domnul să ne binecuvânteze, să ne apere de orice rău, şi să ne ducă la viaţa cea veşnică. Amin.

- Meniu -