Breviarul

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.

IMNUL

Ora a treia


O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1
Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Psalmul 18 B (19 B)
Laudă lui Dumnezeu, stăpânul legii
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit (Mt 5,48).


Legea Domnului este desăvârşită,înviorează sufletul; †
    mărturia Domnului este adevărată, *
    îl face înţelept pe cel neştiutor.
Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, *
    poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii.
Frica de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna; *
    judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Ele sunt mai de dorit decât aurul †
    şi decât mult aur curat, *
    mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt.

Slujitorul tău primeşte înţelepciunea prin ele; *
    pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie? *
    Curăţă-mă de păcatele ascunse.
Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie, *
    ca ea să nu mă stăpânească niciodată.
Atunci voi fi fără vină *
    şi curăţat de păcatul cel mare.
Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele †
    şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta, *
    Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Ant. 2
Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Psalmul 7
Rugăciunea celui drept vorbit de rău
Iată, judecătorul stă înaintea uşii (Iac 5,9).


I

Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranţa. *
    Mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei şi eliberează-mă
ca nu cumva să-mi răpească viaţa, să mă sfâşie, ca leul, *
    fără ca cineva să mă salveze!

Doamne, Dumnezeul meu, †
    dacă am săvârşit aceasta, *
    dacă este nedreptate în mâinile mele,
dacă am răspuns prietenului meu cu rău *
    şi fără motiv mi-am jefuit duşmanul,
atunci duşmanul să mă prigonească şi să mă ajungă †
    şi să culce la pământ viaţa mea *
    şi cinstea mea în praf să o arunce.

Ridică-te, Doamne, în mânia ta *
    înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei
şi scoală-te, Dumnezeul meu, *
    la judecata pe care ai rânduit-o!
Adunarea neamurilor să te înconjoare: †
    întoarce-te asupra ei din înălţime! *
    Domnul judecă popoarele;
judecă-mă, Doamne, după dreptatea *
    şi după nevinovăţia care este în mine!
Pune capăt răutăţii păcătoşilor †
    şi întăreşte-l pe cel drept, *
    tu, care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, Dumnezeule preadrept.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Ant. 3
Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

II

Ajutorul meu este la Dumnezeu, *
    cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
Dumnezeu este un judecător drept *
    care se poate mânia în fiecare zi.
Oare nu este el cel care îşi ascute din nou sabia, *
    îşi întinde arcul şi ţinteşte?
Îşi pregăteşte armele morţii *
    şi îşi încinge săgeţile în foc.

Iată, cel rău a urzit fărădelegea, *
    a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
A săpat groapă şi a adâncit-o *
    şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.
Se întoarce răutatea lui asupra capului său *
    şi pe creştetul lui coboară nedreptatea.
Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui *
    şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

La alte Ore, psalmodia complementară, categoria: Rugăciuni - Rugăciuni.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Rom 13,8.10)

Să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, pentru că cel care îl iubeşte pe aproapele a împlinit deja legea. Iubirea nu face nici un rău aproapelui: aşadar, plinătatea legii este iubirea.

V. Ajutorul meu eşti tu: să nu mă părăseşti!
R. Nu te îndepărta de la mine, Dumnezeul mântuirii mele!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte preabun, care ai rânduit ca oamenii, prin priceperea şi munca lor, să se ajute unii pe alţii în înaintarea spre tine, dă-ne, te rugăm, harul să lucrăm întotdeauna astfel încât să trăim ca adevăraţi fii ai tăi şi în iubire frăţească faţă de toţi. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Iac 1,19b-20.26)

Fiecare om să fie prompt la ascultare, încet la vorbire şi lent la mânie, pentru că mânia omului nu împlineşte dreptatea lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-şi stăpâneşte limba, din contră, îşi înşală inima, religiozitatea lui este zadarnică.

V. Îl voi binecuvânta pe Domnul în toată vremea.
R. Lauda lui va fi pururea în gura mea.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, stăpânul şi păzitorul secerişului şi al viei, care împarţi fiecăruia lucrarea sa şi dai dreaptă răsplată după fapte, dă-ne harul să purtăm povara zilei împlinind cu seninătate voinţa ta. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (1Pt 1,17b.18a.19)

Purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră, ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi neprihănit.

V. Mântuieşte-mă, Doamne, ai milă de mine.
R. În adunări voi binecuvânta numele tău.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care la ceasul când apostolii se suiau la templu ne chemi să ne adunăm la tine, dă-ne harul ca rugăciunea pe care o înălţăm cu inimă curată în numele lui Isus să aducă mântuirea ta asupra tuturor acelora care invocă numele lui. Prin Cristos.

- Meniu -